ПРОФІЛЬНА ОСВІТА

Український гуманітарний ліцей – навчальний заклад для здібної та обдарованої молоді, що забезпечує високоякісну загальноосвітню підготовку старшокласників за напрямками: історико-філософським, філологічним, економічним, юридичним, природничим, мистецьким.

 

НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧА ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ ОБРАННЯ ПРОФІЛЮ

 

Історико-філософський профіль

Має на меті інтенсивний розвиток компетенцій, на яких ґрунтується сучасний науковий суспільствознавчий світогляд. Поглиблено вивчаються предмети «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта». Вивчення предметів «Історія України» та «Всесвітня історія» проводиться за авторськими програмами вчителями, які мають значний педагогічний досвід та підготували численну кількість переможців олімпіад різних рівнів.

Частиною профільної підготовки є тісна співпраця з факультетами та підрозділами КНУ імені Тараса Шевченка, зокрема, з факультетами історичним, філософським, соціології, відділень міжнародних відносин та країнознавства Інституту міжнародних відносин. Особливе значення має поглиблена підготовка з історії України, яка дає перевагу при вступі на ті факультети, де вимагається складання ЗНО/НМТ з історії України або де цей предмет є профільним.

Навчання у групі історико-філософського профілю рекомендується учням, які готові пов’язати своє майбутнє з історією, філософією, політологією, релігієзнавством, культурологією, соціологією, дипломатичною діяльністю.


Філологічний профіль

Мова є одним з найважливіших засобів комунікації людини у суспільстві, вона вербалізує картину світу, сприяє розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, абстрактного мислення, пам’яті й уяви, мовного чуття й мовного смаку, усвідомленої позитивної мовної поведінки. Українська мова є не лише основою профілізації старшокласників, а й основою світогляду кожної особистості, засобом пізнання дійсності.

Особливістю навчання у філологічній групі є встановлення взаємозв’язків між процесами вивчення мови та її використанням у процесі спілкування й діяльності. Програма філологічного профілю передбачає підготовку до ЗНО/НМТ з української мови, української літератури, англійської мови, інших іноземних мов як других (за вибором).

Фахівці, які вільно володіють словом, потрібні не лише в освітній чи науковій галузях. Це й успішні журналісти, літературні редактори, перекладачі, видавці, контент-менеджери, копірайтери, літературні співробітники, прес-секретарі, працівники інформаційних, бібліотечних та інших установ. Це громадські діячі, політики, менеджери, державні службовці тощо.

Вибір філологічного профілю – освітнє підґрунтя для будь-якої професії.   

Юридичний профіль

Метою навчання на юридичному профілі є сприяння розвиткові громадянської відповідальності учнів і розуміння ними дії правової системи України, усвідомлена необхідність дотримуватись законів і повага до прав інших людей.

У навчальну програму юридичного профілю включені такі основні галузі права, як цивільне право, конституційне, адміністративне, кримінальне, міжнародне, трудове право.

 

Завдання юридичного профілю:

 • отримати базові знання про закони, правові норми та принципи функціонування правової системи в країні;
 • розвинути свідоме ставлення до правових норм і цінностей, сформувати власну правову культуру, вміння аналізувати та оцінювати правові питання;
 • сприяти розумінню важливості дотримання законів, правил та норм поведінки в суспільстві;
 • формувати власну громадянську й правову відповідальність та розуміти наслідки своїх дій.

 

Вибір юридичного профілю може бути актуальним для учнів, яких цікавить юридична наука, вивчення різних аспектів права, процедура судових процесів й правової етики, а також усім іншим, незалежно від їхніх інтересів, здібностей та майбутніх професійних амбіцій.

Юридичний профіль відповідає запиту тих, хто має лідерський потенціал, мріє про кар’єру адвоката, судді, слідчого, прокурора, співробітника силових структур тощо. Вивчення права розвине їхні здібності у веденні дебатів, аналізі аргументів і контраргументації, розв’язанні конфліктів та використанні переконливих стратегій, що можуть бути корисними у будь-яких сферах життя.

Вивчення правознавства в межах юридичного профілю стане першим кроком у підготовці до майбутньої професії й слугуватиме розвиткові необхідних базових компетентностей.

 

Економічний профіль

Передбачає поглиблений рівень вивчення математики, економіки, інформатики. Той, хто його обирає, знає напевно, що економіка та цифрові технології створюють сучасний світ і дають розуміння віртуального майбутнього усього людства.

У вимірі сучасних надзавдань і викликів життя повсякчас ставить людину перед вибором, за який вона несе відповідальність. Люди опиняються перед проблемами, які постійно мають розв’язувати і давати на них свої відповіді. Вирішувати їх правильно і швидко допомагає математика, її логіка, послідовність, точність, структура.

Економіка – це стиль життя, який формує критичне й прагматичне мислення, розвиває здатність до раціонального прийняття рішень. Це знання про реальний стан основних видів економічної діяльності в Україні та світі, це можливості прогнозувати, передбачати розвиток країн і континентів, знатися на фінансах і бізнесі, розвивати проактивний спосіб світосприйняття.

Інформаційні технології сьогодні це наше повсякденне життя. Цифровий потенціал науки – невичерпний, цифрові носії інформації трансформували усі галузі людської діяльності. ІТ – узвичаєна сфера нашого буття сьогодні, це прогрес нашого завтра і, швидше за все, це модель майбутнього не лише на нашій планеті, а й за її межами.

Економічний профіль не для слабких, він для тих, хто вміє працювати, не боїться труднощів, здатен зростати над собою і перемагати в чесній боротьбі.

Природничий профіль

Передбачає пріоритет фізики, хімії, біології, географії в єдності з математикою і надає можливість розширити пізнання науково-природничої картини Всесвіту.

        Ми живемо в час бурхливого розвитку науки і техніки,  користуємося усім спектром зручностей, в основі яких – найновіші технології, створені в процесі досліджень теоретичної та експериментальної фізики. Фізика – це безліч винаходів, які змінили світ, і всі вони варті того, щоби про них дізнатися.

Географія – навчальний предмет, який дає знання про місце України в геополітичних процесах, формує компетентності аналізувати статистику, читати географічні карти, розуміти геоінформаційні системи, прогнозувати розвиток природних і суспільних процесів та усвідомлювати глибоку взаємодію між ними. Географія вчить раціонально діяти, любити живу природу, піклуватися про все живе на Землі, нести відповідальність за тих, хто сьогодні на нашій планеті конче потребує людської Доброти.

Біологія – наука про особливості, життя і розвиток усіх живих організмів у природі.

Ви знаєте, що кожен четвертий долар, вкладений у теоретичні наукові дослідження, витрачається саме в царині біології? Тільки уявіть: редагування геному дозволить подолати невиліковні хвороби, створити нові породи тварин і сорти рослин. Біонічні протези повернуть до активного життя тисячі постраждалих захисників. Біотехнологічна переробка вторинних ресурсів  дасть надію подолати тотальне забруднення планети. Цікаво? Ще б пак! Біологія – наука сучасного і майбутнього.

Хімія – наука, що в тісній взаємодії із суміжними галузями знань вивела життя людства на якісно інший рівень. Навколишній світ – це динамічна система, в якій важливо утримувати рівновагу: ліки, продукти харчування, нові матеріали та їх подальша безпечна утилізація – це все хімія. Саме хімія створює реальний ВВП будь-якої країни, надає можливість розуміти та структурувати світ від мікрорівня (міжелектронні та міжатомні взаємодії) до макрорівня (колообіг речовин у природі, проблеми глобального потепління тощо).

Вивчати хімію цікаво, корисно і перспективно. Взаємодія органічних і неорганічних речовин, одержання полімерів, синтез білка – це все хімічна наука. Хімія логічна, послідовна, ґрунтовна, системна і «красива» наука. Вона розвиває низку базових компетентностей: уміння аналізувати, розуміти причинно-наслідкові зв’язки, встановлювати закономірності та бачити спільне в окремому.

Вивчення будь-якої природничої дисципліни не буде якісним, фундаментальним і цілісним без надважливих знань з  хімії.

Тож основним підґрунтям природничого профілю – є логічна структура і послідовність, широкий спектр прикладних і теоретичних досліджень, уміння аналізувати матеріал та розрізняти головне і другорядне.

 
Мистецький профіль

Культура – це, в широкому розумінні, те, що створено людиною упродовж її історичного буття, це динамічний процес, наповнений натхненням, інтелектом та кропіткою працею.

Культурологія – наука, що досліджує, вивчає та характеризує культуру людства. Фахівці в галузі культурології вивчають складові елементи культури, її розвиток чи занепад, її трансформації, питомі зміни, які відбуваються в культурі під впливом розвитку нових засобів комунікації, інформаційних технологій і процесів глобалізації.

Культурологи вивчають етапи становлення і розвитку світової та української культури, розвиток мистецтва, історію і теорію музейної справи, феномен масової культури, поп-культури і субкультур, їх роль і функції в сучасному світі. Це знання світових релігій, моральних складових певного суспільства, традицій, обрядів та багато інших самобутніх складових.

Завдання курсу:

 • долучитися до найвизначніших надбань української та світової художньої культури;
 • розвинути здатність оцінювати культурні явища різних епох, мистецькі твори різних стилів, жанрів і форм;
 • сформувати особистісно-позитивне ставлення до мистецьких цінностей;
 • розвивати внутрішню мотивацію особистості до участі в діалозі (полілозі) культур;
 • активізувати розвиток самостійного художнього й естетичного мислення та творчих здібностей;
 • виховати світоглядні уявлення і сприяти сходженню особистості до вершин духовності.

 

Культурологічний підхід у дослідженні духовного життя суспільства й художньої культури відрізняється від мистецтвознавчого тим, що фіксує увагу не на характерних особливостях і деталях того чи іншого виду мистецтва (живопису, архітектури, скульптури, музики тощо), а на тому, як позначаються зміни економічного, соціального, політичного життя суспільства на творчості, духовній діяльності людини, як вони відбиваються на її світогляді, її світовідчутті. 

Концепція розвитку Українського гуманітарного ліцею реалізує мрію про ідеальний навчальний заклад, значна увага в освітньому процесі якого приділяється саме естетичному вихованню. Створення особливого мистецького простору Ліцею має на меті долучити юнаків та дівчат до розуміння мови ліній і барв, прекрасного і плинного. Знайомство з творчістю видатних митців України, які художніми засобами вибудовують її імідж у світі, створює те енергетичне поле, в якому розкривається прагнення кожного пізнати себе, своє коріння, збагнути душу свого народу.

 

Основні навчальні компетентності:

 • високий рівень усної і письмової комунікації;
 • розуміння сучасних культурних тенденцій;
 • креативне й художнє мислення;
 • уміння обробляти й синтезувати інформацію;
 • розуміння процесів розвитку сучасного суспільства і окремих груп у ньому;
 • розвиток філософського, логічного, критичного, аналітичного мислення.

 

Професійне застосування знань:

Вивчення культурології дає змогу працювати у сферах, які потребують розуміння сучасних культурних і соціальних процесів. Культурологи працюють в медіа індустрії: журналістика, видавнича справа і редагування, реклама, зв’язки з громадськістю, соціальні дослідження, аналітика, критика та прогностика в адміністративних установах і ЗМІ; стають фахівцями, медіаторами, кураторами і адміністраторами культурних, соціальних і політичних проєктів; працюють викладачами і дослідниками, проводять науково-дослідну, аналітичну й консультативну роботу в театрах, музеях, галереях, філармоніях, бібліотеках, студіях.

Завдяки набутим компетентностям випускники-культурологи можуть легко орієнтуватися у міжгалузевому просторі: управління, освіта, позашкільне і неформальне навчання, дослідницька робота, мистецтво і дизайн, туризм, телекомунікації, бізнес, громадський сектор (вивчення і аналіз соціокультурних проблем, робота в поліетнічних колективах тощо).

 Без знань в царині культурології сучасна людина не є сучасною!

Предмети в межах профілю: 

 • Мистецтво; Художня творчість (10 клас).
 • Культурологія; Естетика (11 клас).